TIB­CO stelt T-MC aan als GOLD Va­lue Ad­ded Re­sel­ler

07/04/2017

Bert Dikmans

We zijn enorm trots op de aan­stel­ling als GOLD Va­lue Ad­ded Re­sel­ler voor TIB­CO Nim­bus. We zijn hier lang naar op zoek ge­weest. On­ze ge­dre­ven­heid om met slim ont­wor­pen pro­ces­sen, or­ga­ni­sa­ties ef­fec­tief in te rich­ten en men­sen daar­in te la­ten ex­cel­le­ren, laat zich uit­ste­kend door Nim­bus on­der­steu­nen. On­ze klan­ten wil­len op het ge­bied van de aan­schaf van de soft­wa­re, het im­ple­men­te­ren daar­van en het le­ve­ren van sup­port, met één par­tij wer­ken én dat al­les in de Ne­der­land­se taal. We zijn blij dat we de­ze rol van­af nu, ook naar on­ze be­staan­de TIB­CO Nim­bus klan­ten, kun­nen ver­vul­len.

Lees hier meer over de aanstelling als GOLD Value Added Reseller.