Welkom op de website van T-MC

''Hoe je naar de klant kijkt, beïnvloedt de klant meer dan alles wat je zegt'' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U bevindt zich hier:  Over T-MC  »  Klanten

Klanten

 

Achmea, onderdeel van Eureko, is de grootste verzekeringsgroep in Nederland. Of het nu gaat over gezondheid, geld voor later, goede arbeidsvoorwaarden voor medewerkers of het afdekken van bedrijfsrisico's: Achmea ontzorgt en doet dat voor een brede klantengroep van particulieren, overheden, AEX-bedrijven tot kleine en middelgrote bedrijven. Particuliere en zakelijke klanten doen vooral zaken met merken zoals Centraal Beheer Achmea, Interpolis, Avéro Achmea, Agis Zorgverzekeringen, Zilveren Kruis Achmea en Stichting Achmea Rechtsbijstand. De merken worden ondersteund door de diverse Achmea divisies.

  

D.A.R.E!! is ISO9001 gecertificeerd en bestaat uit diverse werkmaatschappijen die elk hun kernactviteiten hebben in het leveren van producten en diensten van hoge kwaliteit op het gebied van EMI/EMC/ESD, Automotive, radio, telecom, productveiligheid, elektronica en ICT. Zo wordt het de klanten van D.A.R.E!! mogelijk gemaakt beter te presteren. D.A.R.E!! Consultancy voert metingen en onderzoeken uit in overeenstemming met de Europese richtlijnen en maakt het als zodanig voor klanten mogelijk hun product(en) van een CE-markering te voorzien. D.A.R.E!! Calibrations voert kalibraties uit op het gebied van elektrische grootheden en is ISO17025 geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie.  
 

 

Donatus Verzekeringen heeft zich gespecialiseerd in het verzekeren van kerken en kerkelijke eigendommen. Als onderlinge verzekeraar, dus zonder winstoogmerk, verzorgt Donatus verzekeringen voor levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen. Daarnaast sluit Donatus ook verzekeringen af voor personen in loondienst bij een dergelijke instelling.


Eigen Haard  is een woningcorporatie en volkshuisverster met extra aandacht voor de kwetsbare bevolkingsgroepen. Eigen Haard verhuurt en beheert in Amsterdam en omstreken ruim 61.000 woningen, garages en bedrijfsruimten. Als maatschappelijk ondernemer werkt de corporatie aan vitale wijken en buurten waar het prettig wonen, werken en leven is in vastgoed van goede kwaliteit.  Dit wordt gewaarborgd door integer en transparant handelen van het bestuur, professioneel toezicht en het afleggen van verantwoording. Sinds 2007 zijn de Governance-code voor Woningcorporaties en de vernieuwde AedesCode van kracht. Hierin is de maatschappelijke functie van de leden, zoals Eigen Haard, op het terrein van wonen vastgelegd en uitgewerkt. 


Fokus Wonen biedt mensen met een lichamelijke handicap unieke mogelijkheden om onafhankelijk en zelfstandig te leven. Op bijna negentig plaatsen in heel Nederland verleent Fokus assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), in zogenoemde Fokuswoningen. Hiervan zijn er inmiddels ruim 1300. Het bijzondere van Fokus is dat de dienstverlening volledig uitgaat van de vraag van de cliënt, namelijk op zijn of haar afroep en aanwijzing, 24 uur per dag. De Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector heeft Fokus Wonen deze zomer het HKZ-keurmerk verstrekt, omdat het kwaliteitsmanagementsysteem van Fokus aantoonbaar voldoet aan de normen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld. Deze normen betreffen de dienstverlening aan de cliënten, maar bijvoorbeeld ook het professioneel handelen. 

 

GGZ Oost Brabant biedt hulp en zorg aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. Op een manier die past bij de cliënt en diens klachten. Deze regionale instelling voor geestelijke gezondheid ziet het percentage tevreden cliënten als één van de belangrijkste prestatie-indicatoren. GGZ Oost Brabant betrekt ook om die reden cliënten, familieleden en medewerkers structureel bij de plannen. Simpelweg omdat de kwaliteit van de zorg daardoor verbetert. GGZ Oost Brabant is sinds 2007 in het bezit van het HKZ certificaat. Oceanwide is een door DNV gecertificeerde Crew Manning Office (CMO), een maritiem uitzendbureau dat al sinds 1975 gespecialiseerd is in het werven, selecteren, uitzenden en detacheren van maritiem en offshore personeel. Niet alleen bij acute capaciteitsproblemen, maar ook als full service bureau kan Oceanwide  alle personeelsgerelateerde uitdagingen op een structurele manier oplossen. Zo levert de internationale organisatie hooggekwalificeerd personeel - van kapitein tot matroos, van machinist tot kok - van allerlei nationaliteiten aan de scheepvaart-, bagger-, offshore-, energie- en visserijsector.  
 


Pameijer vindt dat mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek thuis horen in de samenleving, net als ieder ander. Door aanwezig te zijn in de samenleving kunnen zij op een gewone, natuurlijke manier contacten en relaties met andere mensen ontwikkelen. Met buren, met collega’s op het werk, met kinderen in het gewone onderwijs of met clubgenoten van de sportvereniging. Dagelijks zetten ruim 2.000 medewerkers en 500 vrijwilligers zich in om meer dan 4.000 cliënten te ondersteunen op alle levensterreinen: wonen, werken, vrije tijd en sociale contacten. Dit gebeurt in de regio Rijnmond en op de Zuid-Hollandse eilanden. Ook Pameijer is HKZ gecertificeerd.


De Universiteit Tilburg inspireert haar staf en haar studenten om bij te dragen aan de kwaliteit van de samenleving van vandaag en morgen. Zij doen dit door scholing en vorming van jonge mensen tot personen die verantwoordelijke posities in de maatschappij kunnen bekleden, door het aanbieden van levenslang en na-ervaringsonderwijs en door de resultaten van haar onderzoek. Zij onderhouden intensief contact met de samenleving, op regionaal, nationaal en internationaal niveau.
De universiteit is geworteld in de christelijke en humanistische tradities van de Europese cultuur. Van daar uit bieden zij met een open blik op andere culturen en tradities ruimte aan wetenschapsbeoefening, reflectie en levensbeschouwing. De Universiteit Tilburg streeft ernaar om op al haar wetenschapsgebieden een prominente positie in te nemen. Zij behoren op onderdelen tot de beste van Europa en willen deze positie waar mogelijk uitbouwen.

 

VisionClinics werd in 1999 door oogarts Michiel Luger opgericht als één van de eerste ooglaserklinieken in Nederland. Elf jaar en ruim 50.000 behandelingen verder, is VisionClinics de grootste en meest ervaren ooglaserkliniek van Nederland. De hoogste kwaliteit is gegarandeerd en wordt bevestigd door onafhankelijke kwaliteitsinstanties zoals ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland), KIWA Nederland, het NOG (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap) en de NGRC (Nederlands Gezelschap voor RefractieChirurgie).