Pro­ces­ma­na­ge­ment trai­nin­gen

Pro­cess Awa­re­ness trai­ning

De implementatie van procesmanagement betekent een omslag in denken én werken. Het creëren van draagvlak is nodig om te borgen dat de nieuwe manier van werken verankerd wordt binnen de organisatie. De proceseigenaren dienen zich van hun rol en hun verantwoordelijkheden bewust te zijn. Om dit bewustzijn te bevorderen, is de training Process Awareness ontwikkeld.

 

 

Inleiding
In een organisatie is het van wezenlijk belang dat de processen duidelijk voor iedereen zijn vastgelegd en de doelen helder zijn verwoord. Daarbij dient het proceseigenaarschap goed belegd te zijn, dienen de proceseigenaren zich van hun rol en hun verantwoordelijkheden bewust te zijn en ziet u graag een proactieve en daadkrachtige houding. Om dit bewustzijn te bevorderen onder uw proceseigenaren en leidinggevenden, heeft T-MC de training Process Awareness ontwikkeld.

Doelgroep
De training Process Awareness is bedoeld voor proces- en/ of keteneigenaren, voor leidinggevenden en voor hen die hierin een dubbelrol vervullen.

Opzet van training
De Process Awareness training is maatwerk en wordt in-company verzorgd.
Gedurende 1,5 dag wordt – bij voorkeur op een externe en rustige vergaderlocatie – intensief gewerkt aan de hand van een toepasselijke casus. In deze casus en in de geboden theorie staan keten- en procesmatig denken en werken centraal.
Bij de deelnemers ontstaat geleidelijk aan in de training het noodzakelijke besef over de diverse rollen die zij hebben en over de daarbij horende verantwoordelijkheden in:

  • de (matrix)organisatie
  • het proces
  • de keten
  • het procesgericht leiding geven

Door in groepsverband diverse praktische opdrachten uit te voeren en deze daarna klassikaal te bespreken, wordt de discussie – en daarmee het bewustzijn – onder de deelnemers gestimuleerd.

Doelstelling
Doel van de training is om proceseigenaren te leren:

  • Wat het betekent om voor het ontwerp van een efficiënt bedrijfsproces de eind-verantwoordelijkheid te nemen;
  • Hoe de output van een proces duidelijk en meetbaar kan worden gemaakt en wat het belang daarvan is voor de adoptie;
  • Hoe leidinggevenden en medewerkers betrokken en aangestuurd moeten worden in de uitvoering van de diverse processen.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze training, of voor het aanvragen van een in-company Process Awareness training, mail je naar training@t-mc.nl of bel je met 0348 501462.