T-MC on­der­steunt Ku­biek bij ge­bruik Nim­bus Con­trol

07/01/2011

Sinds 1 de­cem­ber mo­gen we Ku­biek wel­kom he­ten als klant van T-MC. Ku­biek on­der­steunt bij tra­jec­ten en vraag­stuk­ken bin­nen de ge­zond­heids­zorg, pri­mair in de sec­tor Wo­nen, Zorg en Wel­zijn. Ku­biek fa­ci­li­teert be­trok­ken par­tij­en in het vast­leg­gen van pro­ces­sen met Nim­bus Con­trol, zo­dat een uni­for­me dienst­ver­le­ning ge­borgd is.