Al­ge­me­ne Voor­waar­den

T-MC is een ad­vies­bu­reau met ex­per­ti­se op het ge­bied van ge­or­ga­ni­seerd wer­ken. Om­dat het goed or­ga­ni­se­ren van men­sen en pro­ces­sen ple­zier, waar­de­ring en re­sul­taat op­le­vert.

De afspraken met onze klanten leggen wij vast in een transparante Opdrachtbevestiging, zodat een factuur nooit een verrassing is. Naast de in deze overeenkomst gemaakte specifieke afspraken, gelden op onze dienstverlening de Algemene voorwaarden.

Klik hier om de Algemene Voorwaarden van T-MC te downloaden.