Re­fe­ren­tie

Rot­ter­dam World Ga­te­way

Rot­ter­dam World Ga­te­way maakt ge­bruik van TIB­CO Nim­bus voor het vast­leg­gen van al­le pro­ces­in­for­ma­tie in het be­drijf. T-MC on­der­steunt en ad­vi­seert in de op­ti­ma­li­sa­tie van het ge­bruik van het sys­teem en de ont­slui­ting van de in­for­ma­tie naar al­le me­de­wer­kers bin­nen de or­ga­ni­sa­tie.

Rotterdam World Gateway zorgt voor een zo efficiënt mogelijke op- en overslag van containers. Seamless access to Europe: een naadloze doorvoer van containers uit de hele wereld naar de consumenten en industrieën in Europa.

Photo by Aerolin Photo BV