Re­fe­ren­tie

En­eco

T-MC heeft tij­dens een maat­werk team­dag de me­de­wer­kers van En­eco Con­su­men­ten ge­leerd om de pro­ces-, or­ga­ni­sa­tie- en com­mu­ni­ca­tie­struc­tuur te be­nut­ten bij de ver­wer­king van al­le in­put die zij da­ge­lijks ont­van­gen. In­te­rim ma­na­ger Fons Gie­les heeft van­uit T-MC ad in­te­rim in­vul­ling ge­ge­ven aan de rol van Team­ma­na­ger.

Eneco is een geïntegreerde energiegroep die voor ruim twee miljoen klanten de zekerheidt biedt van energie en totaaloplossingen levert voor een volledig duurzame koers. Eneco streeft naar schone, betaalbare en betrouwbare energie voor iedereen.