Re­fe­ren­tie

Til­burg Uni­ver­si­ty

Voor di­ver­se teams van Til­burg Uni­ver­si­ty is een GO (Get Or­ga­ni­sed) trai­ning ge­or­ga­ni­seerd. Doel­stel­ling was niet al­leen om de in­di­vi­du­e­le deel­ne­mers ge­or­ga­ni­seer­der te le­ren wer­ken, maar ook om het team als ge­heel ef­fec­tie­ver en ef­fi­ci­ën­ter te la­ten func­ti­o­ne­ren door ver­be­te­ring van de sa­men­wer­king.

Tilburg University draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat doen we vooral door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.